THAIVOTE.IO

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Thaivote.io
	  
เว็บไซต์ Thaivote.io ให้บริการจัดการเลือกตั้งออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่สหกรณ์ หน่วยงานต่าง ๆ เว็บไซต์ Thaivote.io
ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้เป็นไปตาม "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" เพื่อให้มั่นใจว่าการเก็บรักษาข้อมูล
เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ เว็บไซต์ Thaivote.io 
จึงได้จัดทำข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้บริการเลือกตั้งออนไลน์บนเว็บไซต์ Thaivote.io ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
	ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งออนไลน์
	ในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการให้บริการ ได้แก่ ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขสมาชิกสหกรณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
	สหกรณ์ฯ หรือหน่วยงานเป็นผู้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้กับเว็บไซต์ Thaivote.io โดยเว็บไซต์ Thaivote.io 
	เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
		- เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ Smart Contract และการจัดการเลือกตั้งออนไลน์บนบล็อกเชน
		- เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการการเลือกตั้ง
		- เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับข้อมูลสำหรับการเลือกตั้ง 
		- เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมในการเลือกตั้งของสหกรณ์หรือหน่วยงาน
	ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  เว็บไซต์ Thaivote.io มีการจัดทำข้อมูลนิรนาม (Anonymization) 
	โดยมีการเข้ารหัส ‘ตัวตน’ ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ไม่ให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้  ผลการลงคะแนนของทุกคนจะเป็นความลับ 
	เว็บไซต์ Thaivote.io เก็บรวบรวมเพียงข้อมูลผลการลงคะแนน แต่ไม่สามารถระบุผลการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละคนได้ 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
	เว็บไซต์ Thaivote.io อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้กับสหกรณ์หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จัดการ
	เลือกตั้งเท่านั้น เว็บไซต์ Thaivote.io ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยและส่งต่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด   
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
	เว็บไซต์ Thaivote.io จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
	เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
	ได้ชัดเจน เว็บไซต์ Thaivote.io จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 
	(เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
5. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
	เว็บไซต์ Thaivote.io มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
	โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
	ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้น เช่น ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ดูแลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
	จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
	เว็บไซต์ Thaivote.io กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
	ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดย
	ไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7. ช่องทางการติดต่อ
	หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
	รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านทางอีเมล์ support@thaivote.io  

กลับสู่หน้าแรก